Rekisteriseloste

31.3.2019

Savelan palstat hyväksyi vuosikokouksessa jäsenrekisterin tietosuojaselosteen.

Savelan palstaviljelijät ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Savelan palstaviljelijät ry, Helsinki, savelanpalstat@luukku.com.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaavana toimii yhdistyksen sihteeri. 

3. Rekisterin nimi

Savelan palstaviljelijät ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt

Jäsenrekisterissä koostuu Savelan palstaviljelijöistä.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilö itse antaa suostumuksen nimi- ja osoitetietojen keräämiseen aloittaessaan palstaviljelyn. Nimi-, sähköposti- ja puhelinnumerotietoja tarvitaan laskutukseen ja yhteydenpitoon palstaviljelijöiden kanssa. Katuosoitetiedolla viljelijä osoittaa olevansa Helsinkiläinen. 

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenistä kerätään rekisteriin nimi- ja yhteystiedot, tieto palstan koosta, palstamaksun suuruudesta ja sen maksamisesta. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat rekisteröidyt itse. 

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja vain Helsingin kaupungille, poliisille ja muille viranomaisille. Tietojen luovutuksia voidaan tehdä rekisteröityjen suostumuksella. Emme siirrä tietoja EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9.  Tietojen suojaus

Vuodesta 2019 lähtien jäsenrekisteriä ylläpidetään sähköisesti sihteerin toimesta. Rekisteri on suojattu salasanalla. Sähköinen jäsenrekisteri varmuuskopiodaan pilvipalveluun, jonne myös vanhemmat jäsenrekisterit on tallennettu PDF-tiedostoina. 

10. Tietojen käsittelyn kesto

Vuotuinen jäsenrekisteri nimi-, yhteys- ja maksutietoineen säilytetään kymmenen (10) vuotta. 

11. Tietojen käsittelijät

Yhdistyksen hallituksella on lupa käsitellä rekisteriä. Hallitus voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Yhdistyksen tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia 

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva: Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa ja pyytää korjaamaan rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja, ja rajoittaa tietojen käsittelyä. Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitellyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse.